Deze opleiding werkt verrijkend, zowel op persoonlijk vlak als in alle gebieden waar je in de ontmoeting bent met je medemens. Alles wat er wordt aangereikt aan stof is gelijk praktisch toe te passen. Een ongedwongen, warme sfeer, zeer wijze en inspirerende docenten. De kunst van het luisteren, de kunst van een goed gesprek leer je hier! 
L.

 

Ik heb psychologie gestudeerd, maar biografiek gaat over het echte leven. Dit maakt een groot verschil voor je professionele stijl .

Marianne H.

 

Ik hoef geen biografisch coach te worden, ik pas alles direct toe in mijn werk als HR medewerker.

Elisabeth W.

 

De opleiding heeft me een soort vertrouwde thuisomgeving geboden waar ik enorm gegroeid ben. 
Leonie R.

Opleiding Biografisch Coachen

Biografisch Coachen is een vierjarige, parttime opleiding tot professional in de biografiek.
 

Een professional in de biografiek heeft kennis van zaken over de levensloop en begeleidt mensen bij het tot inzicht komen in hun eigen biografische keuzes en ontwikkeling. Het biografisch coachen kenmerkt zich door een oordeelsvrije attitude, luisteren met compassie en het stellen van reflectieve vragen.
De opleiding Biografisch Coachen is vormend in drie aspecten:

 

Biografiek: het onderzoeken, beschrijven en werken met de wetmatigheden in de levensloop vanuit een spiritueel uitgangspunt; de biografie geeft je als mens een mogelijkheid tot groei en zelfverwerkelijking. 

 

Biografiewerk: de praktische uitwerking van de biografiek. Opdrachten en creatieve werkvormen geven zicht op de levensloop, waardoor men een balans op kan maken en de toekomst vrijer tegemoet gaan.

 

Gesprekskunst: het kunnen voeren van een ‘goed gesprek’,  vanuit echte interesse, met ruimte voor wezenlijke vragen en aandacht voor betekenisgeving.
 

De opleiding Biografisch Coachen
De opleiding biedt je inzichten in de mens, de levensloop en de biografische ontwikkeling en reikt je de houding en vaardigheden van het biografisch coachen aan.

Het is een leer- en ervaringsweg die je uitnodigt je open te stellen voor nieuwe ervaringen en ideeën, die zelfstandig te onderzoeken en verantwoording te nemen voor je eigen leerproces. 

 

De structuur 

De gehele opleiding Biografisch Coachen bestaat uit vier jaarmodules. 
De eerste twee jaren, Module I & II, vormen de basis en zijn geschikt voor ieder die vanuit het levensloop perspectief wil werken. 
De laatste twee jaren, Module III & IV, bieden de zowel de inhoudelijke verdieping als toespitsing op de praktijk.  
 

Eén jaarmodule bestaat uit 12 lesdagen, 6 dagen voor Kerst en 6 dagen na Kerst, met tussenposen van minimaal twee weken en de zelfstudie in de tussengelegen tijd.

 

Basis: na het volgen van Module I en II zijn de basisbeginselen van de biografiek en het biografisch coachen bekend en kunnen deze geïntegreerd worden in het eigen beroep. 
De basis is ook de benodigde vooropleiding voor de VO Autobiografisch Schrijfcoach.

Verdieping: na het volgen van Module III en IV  en het afronden en voltooien van de opleiding kan men als zelfstandig biografisch coach aan de slag. 

 

De vier modules hebben een vaste opbouw en volgorde. Eventueel is een onderbreking mogelijk. Binnen twee jaar na een pauze is instromen vanzelfsprekend mogelijk. Is deze termijn verstreken dan vindt er eerst een gesprek plaats.

 

Opzet en werkwijze

De lesdagen beginnen om 10.00 en duren tot 17.30 uur. De lesdagen zijn vier jaar lang op dezelfde dag en vinden plaats in de periode van september tot mei. 
Van mei tot september is het zomerreces, waarvoor een tussentijdse opdracht wordt meegegeven.

Iedere module heeft een eigen thema, dat zowel theoretisch, ervaringsgericht als creatief wordt aangeboden. Tijdens een lesdag wordt het jaarthema door de vele diverse werkvormen direct ervaarbaar en kan vervolgens in de –dagelijkse- praktijk geoefend en toegepast worden. 

 

Verschillende werkvormen die worden gebruikt zijn:

·                  inleidingen door docenten

.                  korte presentaties door studenten

·                  onderzoek van de eigen levensloop

·                  voorbeeldgesprekken en korte gespreksoefeningen

·                  creatieve verwerkingsvormen 

·                  huiswerkopdrachten en nabesprekingen

·                  oefeningen voor innerlijke ontwikkeling

.                  intervisie en supervisie 

 

Studiebelasting
Naast de lesdagen is er tijd nodig voor zelfstudie, moeten opdrachten worden gemaakt en worden de gespreksvaardigheden in oefengroepjes geoefend de week tussen de studiedagen in (minimaal een dagdeel). Daarnaast is er in toenemende mate tijd nodig om het biografisch gesprek met proefpersonen te oefenen.  

 

Oefengroepjes

Tijdens de eerste twee modules worden opdrachten gegeven om met medestudenten aan te werken.   Hiertoe worden kleine groepen van drie (a vier) personen gevormd, die tussen de lesdagen in bij elkaar komen en waarin ieder zowel biografisch coach, als klant en waarnemer is. 
Op deze manier wordt het eigen leven onderzocht en de gesprekskunst geoefend. Daarnaast is het aanbevolen om vóór of tijdens de opleiding een eigen biografietraject te doorlopen bij een biografisch coach.

Vanaf Module III veranderen oefengroepjes in intervisiebijeenkomsten.

 

Leerproces

Je kennis en inzicht in de biografiek groeien door het theoretisch aanbod tijdens de lessen. 
Je ervaart de impact van het biografiewerk door de opdrachten en werkvormen 

Je leert de werking van de biografische gesprekken te zien en die zelfstandig te voeren.

Je werkt aan je beroepshouding door actief - in het dagelijks leven- te oefenen, zowel aan de gesprekken, als aan de opdrachten gericht op de ontwikkeling van het eigen innerlijk.

 

Iedere student werkt zelfstandig en neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Vanuit de opleiding zijn hier een aantal criteria voor geformuleerd, waarvan ieder zelf monitor is, doormiddel van:

  • het maken van een portfolio (werkmap) met daarin materiaal en theorie over de biografiek worden gebundeld. Hierin worden de readers, de aantekeningen van de lessen, tekeningen en ander relevant materiaal verzameld. 
  • het bijhouden van een leerdossier waarin men reflecteert op de leerervaringen in het biografisch coachen. Er worden  leervragen geformuleerd en op ervaringen gereflecteerd, zo houdt iedere student zelf sturing op het eigen proces.  

 

In een halfjaarlijks begeleidingsgesprek met een docent wordt dit proces geëvalueerd. Dit kan tot nieuwe inzichten en uitdagingen, en eventueel ook tot doelgerichte opdrachten leiden.

 

Inhoud van de vier modules

 

Module I                                      De mens en de biografie. 
Een biografie wordt geleefd door iemand, een mens waar je uit warme belangstelling essentiële vragen aan kunt stellen: Wie ben je, waar en hoe leef je, wat bezielt je en waarheen ben je op weg? Deze vragen zijn een vertaling van het  -antroposofisch - vierledig mensbeeld, dat in deze module de basis legt onder het biografisch coachen. Je leert de biografiegesprekken voeren van een ‘vier-velden-traject’. Andere onderwerpen in dit jaar zijn ondermeer: dynamische oordeelsvorming, de reis van de held, het achtvoudige pad van de Boeddha.

 

Module II                                      Levensloop en levensfasen
Een levensloop kent verschillende fasen die specifieke mogelijkheden en kenmerkende hindernissen hebben.  De ontwikkeling van de mens in de levensloop wordt gekenmerkt door algemene wetmatigheden, die gerelateerd zijn aan de kosmische wetmatigheden.  De eigenheid van iemand, de uniciteit wordt juist tegen het decor van de archetypische ontwikkeling kenbaar. Je leert biografisch coachen door de gesprekken van een ‘levensfasen-traject’.  Andere onderwerpen zijn onder meer: tegenslagen en meevallers, leven en proces,  planeetkwaliteiten. 
 

Module III                                      Metamorfose in de biografie
Het leven biedt vele uitdagingen en kansen tot ontwikkeling, metamorfose en transformatie. Dat wordt uiterlijk zichtbaar in de levensgebeurtenissen, die innerlijk beleefd worden. Je leert deze interne wereld 'de ziel' beter kennen, met ook eigen de onevenwichtigheden en schaduwkanten en je krijgt gezichtspunten en werkvormen voor mogelijkheden tot transformatie. Je leert biografisch coachen met ‘biografische drieluiken’. Andere onderwerpen zijn: mensheidsontwikkeling,  spiegelingen, drama en tragedie, en crisis en transformatie.

 

Module IV                                      Levenslot en levensweg
Ieder mens kan, binnen de ruimte van het levenslot, de eigen biografie vrijuit creëren. De kracht om het leven in eigen hand te nemen wordt in deze module beleefbaar door het onderzoek aan een biografie. Je krijgt inzicht in hoe de biografie een mens de mogelijkheid biedt tot ontwikkeling van de individualiteit. Je leert biografisch coachen met het toekomstonderzoek. Andere onderwerpen in dit jaar zijn: karma en levenslot, ondernemen in de levensloop.

 

Afronding
Iedere module wordt afgerond met een presentatie, waarin je op jouw eigen wijze de essentie van deze module overbrengt. Heb je verder ook voldaan aan alle vereisten van de betreffende module dan ontvang je een certificaat.  

De opleiding Biografisch Coachen sluit je af met de ‘meesterproef’; een biografisch beeld van iemand, je ontdekkingen in de biografiek en je eindpresentatie. Je ontvangt dan een eindcertificaat.

 

En dan
Education permanente is een belangrijk uitgangspunt bij het biografisch coachen en biografiewerk. Na de opleiding, en in sommige gevallen ook al tijdens, kun je dan ook naar behoefte een masterclasses volgen. Daarvoor worden ervaren docenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. 

 

De vervolgopleiding (VO) Autobiografisch Schrijfcoach sluit aan op (de basis) biografisch coachen. De opleiding biedt je de inhoud, achtergronden en context waar het autobiografisch schrijven een creatieve uitwerking is. Autobiografisch schrijven vindt met name in een (kleine) groep plaats, waardoor deze VO een goede voorbereiding is voor degene die het biografiewerk verder wil uitdragen in lessituaties bijvoorbeeld. Ook voor het individueel coachen heeft het kunnen werken met autobiografische schrijfopdrachten een meerwaarde.

 

Biografie als beroep

De opleiding Biografisch Coachen biedt de scholingsvoorwaarden voor een zelfstandig beroepsuitoefening als biografisch coach, of als biograficus. Vanzelfsprekend vraagt het je vestigen als ZZP-er ook om de nodige ondernemersgeest. 
 

De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk, BOB, biedt een platform waarop ontmoeting plaats vindt met gelijkgestemden en de samenwerking  met als doel een ruimere bekendheid en vindbaarheid van de individuele coach. De beroepsorganisatie heeft daartoe een website met tekst en uitleg, en zoekmogelijkheden. Als biografisch coach in opleiding (i.o.) ben je bij de beroepsorganisatie van harte welkom als aspirant lid.

 

Voor wie?

Voor mensen die actief aan het werk willen met de biografiek en

  • de biografiek als meerwaarde zien voor het huidige werk, of
  • het vak van Biografisch Coach als het (nieuwe) beroep willen uitoefenen. 

 

Wat brengt het je?

  • Kennis, inzicht en vaardigheden voor je (nieuwe) beroep
  • Zicht op je eigen levensloop en daardoor zingeving en betekenis

 

Wat is je investering?

€ 2850,00 per module (inclusief koffie, thee, lunch en studiemateriaal)
12 lesdagen van 10.00-17.30 uur  (80 contacturen) en zelfstudietijd (ca. 60 uur)

 

Docenten
Module I     Eva Littel
Module II    Paula Boon m.m.v. Ivet Sevincsoy, Juliette van Lelieveld en Peter Evers 
Module III   Leo Beth, Paula Boon, Ivet Sevincsoy en Rosalind Veltman
Module IV   Anna Baudoin, Leo Beth, Janneke Doeksen, Lieke Deelstra en Vera G. Klein 

 

De opleidingsdag voor de groep die start in 2024 - 2025 is dinsdag.

Data MODULE I     

2024:      17 - 09 | 1 - 10 | 15  - 10  | 12 - 11 | 26 - 11 | 17 - 12 

2025:      21 - 01 | 04 - 02 |  04 - 03 | 18 - 03 | 1 - 04 | 22 - 04 

 

Voor deelname aan de opleiding Biografisch Coachen vindt altijd een vrijblijvend kennismaking- c.q. intakegesprek plaats. Hiervoor kun je je online aanmelden. Je ontvangt dan z.s.m. een uitnodiging voor een gesprek, waarna je je definitief kunt inschrijven.

dag

dinsdag

start

17 sept 2024

tijd

10.00 uur

docent

Reinke Chavannes Maartje Oosterhof

prijs

€2.850,00

€2.850,00 22

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

bekijk de laatste nieuwsbrieven