Opleiding Biografisch Coachen

De opleiding Biografisch Coachen is een vierjarige parttime opleiding in biografiek, biografiewerk en de kunst van het goede gesprek. 

 

De biografiek is het vakgebied van, en onderzoek naar de biografie, of levensloop. Biografiek heeft een spiritueel uitgangspunt. Je leeft je biografie die je een mogelijkheid geeft tot groei en zelf- verwerkelijking. 

 

Het biografiewerk is de praktische uitwerking waardoor je zicht krijgt op je eigen levensloop, op wat die je gebracht heeft, welke hindernissen je op je weg vond en hoe je, daarmee in het reine komend, de toekomst in gaat. 

 

De gesprekskunst is de ruimte van het goede gesprek waarin aandacht is voor de ontmoeting en de wezenlijke vragen. Door stil te staan bij het eigen leven kunnen op de persoonlijke levens- en zingevingvragen ook individuele antwoorden gevonden worden. Het biografisch coachen wordt gekenmerkt door een oordeelsvrije houding, het empathisch luisteren en het stellen van de ‘juiste’ vragen.

 

Biografisch Coachen bekent mensen helpen de eigen levenservaringen vanuit een ontwikkelingsperspectief in ogenschouw te nemen, en te begeleiden bij het vinden van een nieuwe of andere betekenis en het formuleren van een levensdoel. 
 

De opleiding biografisch coachen
De opleiding biedt diepgaande inzichten in de mens, de levensloop en de biografische ontwikkeling.  

Het doel is  kennis en inzicht in de biografiek aanbieden en de mogelijkheid tot het ontwikkelen van de attitude en vaardigheden van het biografisch coachen.

Het is een leer- en ervaringsweg die uitnodigt tot je open stellen voor nieuwe ervaringen en ideeën, zelfstandig te onderzoeken en verantwoording te nemen voor het eigen leerproces. 

 

De structuur 

De gehele opleiding Biografisch Coachen bestaat uit 4 jaarmodules. 
De eerste twee jaren, Module I & II, vormen de basis en zijn geschikt voor ieder die vanuit het levensloop perspectief wil werken. 
De laatste twee jaren, Module III & IV, bieden de zowel de inhoudelijke verdieping als toespitsing op de praktijk.  
 

Eén jaarmodule bestaat uit 12 lesdagen, 6 dagen voor Kerst en 6 dagen na Kerst, met tussenposen van minimaal twee weken en de zelfstudie in de tussengelegen tijd.

 

Basis: Na het volgen van Module I en II zijn de basisbeginselen van de biografiek en het biografisch coachen bekend en kunnen deze geïntegreerd worden in het eigen beroep. 
De basis is ook de benodigde vooropleiding voor de VO Autobiografisch Schrijfcoach.

Verdieping: Na het volgen van Module III en IV  en het afronden en voltooien van de opleiding kan men als zelfstandig biografisch coach aan de slag. 

 

De vier modules hebben een vaste opbouw en volgorde. Eventueel is een onderbreking mogelijk. Binnen twee jaar na een pauze is instromen vanzelfsprekend mogelijk. Is deze termijn verstreken dan vindt er eerst een gesprek plaats.

 

Opzet en werkwijze

De lesdagen beginnen om 10.00 en duren tot 17.30 uur. Delesdagen zijn vier jaar lang op dezelfde dag en vinden plaats in de periode van september tot mei. 
Van mei tot september is het zomerreces, waarvoor een tussentijdse opdracht wordt meegegeven.

Iedere module heeft een eigen thema, dat zowel theoretisch, ervaringsgericht als creatief wordt aangeboden. Tijdens een lesdag wordt het jaarthema door de vele diverse werkvormen direct ervaarbaar en kan vervolgens in de –dagelijkse- praktijk geoefend en toegepast worden. 

 

Verschillende werkvormen die worden gebruikt zijn:

·                  inleidingen door docenten

.                    korte presentaties door studenten

·                  onderzoek van de eigen levensloop

·                  voorbeeldgesprekken en korte gespreksoefeningen

·                  creatieve verwerkingsvormen 

·                  huiswerkopdrachten en nabesprekingen

·                  oefeningen voor innerlijke ontwikkeling

.                  intervisie en supervisie 

 

Studiebelasting
Naast de lesdagen is er tijd nodig voor zelfstudie, moeten opdrachten worden gemaakt en worden de gespreksvaardigheden in oefengroepjes geoefend de week tussen de studiedagen in (minimaal een dagdeel). Daarnaast is er in toenemende mate tijd nodig om het biografisch gesprek met proefpersonen te oefenen.  

 

Oefengroepjes

Tijdens de eerste twee Modules worden de vaardigheden in de praktijk geoefend met de medestudenten. Er worden kleine groepen van (3 á 4) personen gevormd  die tussen de lesdagen bij elkaar komen. In de les worden gespreksopdrachten meegegeven en ieder oefent in de rol van biografisch coach, klant en waarnemer. Het eigen leven wordt zo onderzocht en de gesprekskunst wordt geoefend. Daarnaast is het aanbevolen om vóór of tijdens de opleiding een eigen biografie traject te gaan bij een biografisch coach.

Vanaf het Module III vervallen deze oefengroepjes en komen er intervisiegroepen voor in de plaats.

 

Leerproces

Je kennis en inzicht in de biografiek groeien door het theoretisch aanbod tijdens de lessen. 
Je ervaart de impact van het biografiewerk door de opdrachten en werkvormen 

Je leert de werking van de biografische gesprekken te zien en die zelfstandig te voeren.

Je werkt aan je beroepshouding door actief - in het dagelijks leven- te oefenen, zowel aan de gesprekken, als aan de opdrachten gericht op de ontwikkeling van het eigen innerlijk.

 

Iedere student werkt zelfstandig en neemt de verantwoordelijkheid voor het eigen leerproces. Vanuit de opleiding zijn hier een aantal criteria voor geformuleerd, waarvan ieder zelf monitor is, doormiddel van:

  • het maken van een portfolio(werkmap) met daarin materiaal en theorie over de biografiek worden gebundeld. Hierin worden de readers, de aantekeningen van de lessen, tekeningen en ander relevant materiaal verzameld. 
  • het bijhouden van een leerdossier waarin men reflecteert op de leerervaringen in het biografisch coachen. Er worden  leervragen geformuleerd en op ervaringen gereflecteerd, zo houdt iedere student zelf sturing op het eigen proces.  

 

In een halfjaarlijks begeleidingsgesprek met een docent wordt dit proces geëvalueerd. Dit kan tot nieuwe inzichten en uitdagingen, en eventueel ook tot doelgerichte opdrachten leiden.

 

Inhoud van de vier modules

Module I                                      De mens en de biografie. 
Een biografie wordt geleefd door iemand, een mens waar je uit warme belangstelling essentiële vragen aan kunt stellen: Wie ben je, waar en hoe leef je, wat bezielt je en waarheen ben je op weg? Deze vragen zijn een vertaling van het  -antroposofisch - vierledig mensbeeld, dat in deze module de basis legt onder het biografisch coachen. Je leert de biografiegesprekken voeren van een ‘vier-velden-traject’. Andere onderwerpen in dit jaar zijn ondermeer: dynamische oordeelsvorming, de reis van de held, het achtvoudige pad van de Boeddha.

 

Module II                                      Levensloop en levensfasen
Een levensloop kent verschillende fasen die specifieke mogelijkheden en kenmerkende hindernissen hebben.  De ontwikkeling van de mens in de levensloop wordt gekenmerkt door algemene wetmatigheden, die gerelateerd zijn aan de kosmische wetmatigheden.  De eigenheid van iemand, de uniciteit wordt juist tegen het decor van de archetypische ontwikkeling kenbaar. Je leert biografisch coachen door de gesprekken van een ‘levensfasen-traject’.  Andere onderwerpen zijn onder meer: tegenslagen en meevallers, leven en proces,  planeetkwaliteiten. 
 

Module III                                      Metamorfose in de biografie
Het leven biedt vele uitdagingen en kansen tot ontwikkeling, metamorfose en transformatie. Dat wordt uiterlijk zichtbaar in de levensgebeurtenissen, die innerlijk beleefd worden. Je leert deze interne wereld 'de ziel' beter kennen, met ook eigen de onevenwichtigheden en schaduwkanten en je krijgt gezichtspunten en werkvormen voor mogelijkheden tot transformatie. Je leert biografisch coachen met ‘biografische drieluiken’. Andere onderwerpen zijn: mensheidsontwikkeling,  spiegelingen, drama en tragedie, en crisis en transformatie.

 

Module IV                                      Levenslot en levensweg
Ieder mens kan, binnen de ruimte van het levenslot, de eigen biografie vrijuit creëren. De kracht om het leven in eigen hand te nemen wordt in deze module beleefbaar door het onderzoek aan een biografie. Je krijgt inzicht in hoe de biografie een mens de mogelijkheid biedt tot ontwikkeling van de individualiteit. Je leert biografisch coachen met het toekomstonderzoek.Andere onderwerpen in dit jaar zijn: karma en levenslot, ondernemen in de levensloop.

 

Afronding
Iedere module wordt afgerond met een presentatie, waarin je op jouw eigen wijze de essentie van deze module overbrengt. Heb je verder ook voldaan aan alle vereisten van de betreffende module dan ontvang je een certificaat.  

De opleiding Biografisch Coachen sluit je af met de ‘meesterproef’; een biografisch beeld van iemand, je ontdekkingen in de biografiek en je eindpresentatie. Je ontvangt dan een eindcertificaat.

 

En dan
Education permanente is een belangrijk uitgangspunt bij het biografisch coachen en biografiewerk. Na de opleiding, en in sommige gevallen ook al tijdens, kun je dan ook naar behoefte een masterclasses volgen. Daarvoor worden ervaren docenten uit binnen- en buitenland uitgenodigd. 

 

De vervolgopleiding (VO) Autobiografisch Schrijfcoach sluit aan op (de basis) biografisch coachen. De opleiding biedt je de inhoud, achtergronden en context waar het autobiografisch schrijven een creatieve uitwerking is. Autobiografisch schrijven vindt met name in een (kleine) groep plaats, waardoor deze VO een goede voorbereiding is voor degene die het biografiewerk verder wil uitdragen in lessituaties bijvoorbeeld. Ook voor het individueel coachen heeft het kunnen werken met autobiografische schrijfopdrachten een meerwaarde.

 

Biografie als beroep

De opleiding Biografisch Coachen biedt de scholingsvoorwaarden voor een zelfstandig beroepsuitoefening als biografisch coach, of als biograficus. Vanzelfsprekend vraagt het je vestigen als ZZP-er ook om de nodige ondernemersgeest. 
 

De Beroepsorganisatie voor Biografiewerk, BOB, biedt een platform waarop ontmoeting plaats vindt met gelijkgestemden en de samenwerking  met als doel een ruimere bekendheid en vindbaarheid van de individuele coach. De beroepsorganisatie heeft daartoe een website met tekst en uitleg, en zoekmogelijkheden. Als biografisch coach in opleiding (i.o.) ben je bij de beroepsorganisatie van harte welkom als aspirant lid.

 

Voor wie?

Voor mensen die actief aan het werk willen met de biografiek en

  • de biografiek als meerwaarde zien voor het huidige werk, of
  • het vak van Biografisch Coach als het (nieuwe) beroep willen uitoefenen. 

 

Wat brengt het je?

  • Kennis, inzicht en vaardigheden voor je (nieuwe) beroep
  • Zicht op je eigen levensloop en daardoor zingeving en betekenis

 

Wat is je investering?

12 lesdagen van 10.00-17.300 uur  (80 contacturen) en zelfstudietijd (ca. 60 uur)

€ 2650,00 per module.(inclusief koffie, thee, lunch en studiemateriaal)

Docenten
Module I     Reinke Chavannes en Monique Samwel
Module II     Paula Boon m.m.v. Peter Evers 
Module III     Leo Beth, Paula Boon, Vera G. Klein en Rosalind Veltman
Module IV     Anna Baudoin, Leo Beth, Lieke Deelstra en Vera G. Klein 

 

 

 

 

3

 

De opleiding ‘biografisch coachen’ gaf me inspiratie en voeding. en vooral de ruimte mijn authenticiteit in leven en werk te vinden.

 

Het biografische gesprek dat tijdens de opleidingsdag als voorbeeld werd gevoerd,  gaf me een duidelijk voorbeeld. Ik kon gaan oefenen.

 

Het mooie van de biografiek is dat het zich richt op de ontwikkeling die mogelijk is.

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Please enable the javascript to submit this form