Opleiding Biografisch Coachen

Biografisch Coachen is een vierjarige opleiding in biografiek, biografiewerk en de kunst van het goede gesprek. Het biografisch coachen kenmerkt zich door een oordeelsvrije attitude, empatisch vermogen, erkennend luisteren, en de kunst van het stellen van ‘wekkende’ vragen. 

De biografiek is het vakgebied van de biografie of de levensloop en heeft een spiritueel uitgangspunt; je biografie geeft je de mogelijkheid tot groei en zelf- verwerkelijking. Je kunt de biografie zien als een inwijdingsweg in het leven.

Biografiewerk is de praktische uitwerking. Het geeft zicht op je eigen levensloop, op wat die je gebracht heeft, welke hindernissen je op je weg vond en hoe je, daarmee in het reine komend, de toekomst in gaat.

De gesprekskunst bevordert het ‘goede gesprek’ waarin aandacht is voor de ontmoeting en ruimte voor de wezenlijke vragen.

In een biografiegesprek kunnen door het onderzoek van het eigen leven, op zulke persoonlijke- levens- en zingevingvragen eigen-wijze antwoorden gevonden worden .

 

Doelgroep

De opleiding Biografisch Coachen is  toegankelijk voor ieder die met warme belangstelling, open en onderzoekend naar het (eigen) leven en de levensloop wil kijken en is geschikt ieder die in hier een meerwaarde in ziet voor het huidige werk. Daarnaast is opleiding voor mensen die zich willen specialiseren tot Biografisch Coach.

 

Doel

Het doel van de opleiding is je talenten en vaardigheden tot biografisch coach te ontwikkelen. Je  kennis en inzicht in de biografiek te scholen, zodat je die kunt inzetten als coach of in ander (biografie)werk. De opleiding biedt een leer- en ervaringsweg. Hierin zijn elementen  als persoonlijke ontwikkeling, innerlijke scholing, zelfreflectie en het leren stellen van ‘leervragen’ waarmee het leerproces gestuurd kan worden, essentieel. 

 

De opleiding Biografisch Coachen geeft inzicht in de mens, de levensloop en de ontwikkeling. Je krijgt oog voor de essentie van het leven, zelfsturing en transformatie. Je begeleidt mensen bij het vinden van betekenis en zingeving.

 

Werkwijze

Tijdens de opleidingsdagen bieden we: inleidingen in de theorie ; opdrachten en oefeningen; reflectiemomenten  en uitwisseling; inspireren tot inzichten, vondsten en ontdekkingen; ruimte en groei van de eigen levenswijsheid. Er wordt een map verstrekt met lesmateriaal, die gedurende het jaar uitgewerkt wordt tot de eigen portfolio. 

 

Werkvormen
We vragen van de studenten een onderzoekende houding en openheid voor nieuwe ervaringen en ideeën. Verschillende werkvormen die worden gebruikt zijn:

  •                 inleidingen door docenten
  •                 korte presentaties door cursisten
  •                 voorbeeldgesprekken
  •                 huiswerkopdrachten en nabesprekingen
  •                 onderzoek in de eigen levensloop
  •                 interactieve opdrachten
  •                 creatieve manieren van verwerking
  •                 oefeningen voor innerlijke scholing en ontwikkeling
  •                 supervisie en intervisie

Opzet

De gehele opleiding Biografisch Coachen bestaat uit vier modulen. Ieder jaar is één module. Module I en II zijn de basis. Module III en IV zijn de verdieping. Het is mogelijk alleen de basismodulen te volgen of de opleiding tijdelijk te onderbreken.

 

Tijdsstructuur van een module

Een module heeft twaalf opleidingsdagen; 6 dagen voor Kerst en 6 dagen na Kerst. Van mei tot september is het zomerreces, waarin een tussentijdse opdracht wordt gegeven.

Een opleidingsdag is  1 x in de 14 dagen, begint om 10.00 en duurt tot 17.30 uur. De lunch wordt verzorgd.

In de tussenliggende week is er tijd nodig voor zelfstudie, opdrachten en werken in de oefengroep (3 á 4 medestudenten).

 

Oefenen

In de eerste twee jaar van de opleiding worden de biografische gespreksvaardigheden vooral met medestudenten geoefend. Er worden kleine groepen samengesteld die tussen de lesdagen bij elkaar komen. Na iedere module oefen je in de tussen liggende tijd het gesprekstraject dat je in de afgelopen module leerde. Hiervoor vraag je een proefpersoon (van buiten de opleiding)
In het derde en vierde jaar wordt in toeneemde mate met proefpersonen ondersteund door bijeenkomsten in een intervisiegroep.

 

Biografisch proces

Het doel van de opleiding is ook de eigen biografie beter te leren kennen. Dit gebeurt enigszins tijdens de lessen, maar met name in de oefengroep. Daar brengt ieder ook de eigen biografische ervaringen in als 'klant'.  Het is aanbevolen om tijdens de opleiding bij een biografisch coach (in opleiding) ook een eigen biografisch traject te volgen. 

 

Leerproces
Je neemt als student de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Je maakt een portfolio (werkmap) met de  theorie van de biografiek. Daarin verzamel je de readers en je aantekeningen van de lessen. Je houdt tevens een leerdossier bij, waarin je reflecteert op je leerervaringen in het biografisch coachen. Daarin formuleer je je  leervragen en leerervaringen waarmee je sturing houdt op je eigen proces. 
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de beroepshouding. Ter ondersteuning daarvan worden er oefeningen voor de innerlijke ontwikkeling gegeven die in het dagelijks leven geoefend kunnen worden.
Iedere module sluit je af met een presentatie. Daarin vertel, beschrijf, of maak je op jouw eigen wijze zichtbaar wat voor jou de essentie is van deze module. Aan het einde van iedere module en bij het voldoen aan de certificaateisen, ontvang je een certificaat.
In een halfjaarlijks begeleidingsgesprek kijk je, samen met de docent, naar je proces, voortgang en het resultaat. Hier kunnen eventuele doelgerichte opdrachten of uitdagingen uit voortkomen waarmee je in je ontwikkeling weer verder komt.
De opleiding  Biografisch Coachen sluit je af met de ‘meesterproef’; een biografisch beeld van iemand, je de ontdekkingen in de biografiek en je eindpresentatie:  Ik en het biografiewerk.

 

Inhoud van de modulen
Iedere module duurt een jaar en heeft een eigen thema. Deze thema’s worden op verschillende wijzen aangeboden: inhoudelijk en creatief. Ze worden in beeld gebracht en beleefbaar gemaakt.De aangeboden werkvormen kunnen direct in de praktijk geoefend en gebruikt worden.

 

Module I
Het thema van module I is:  de mens en de biografie. Een mens, bezien vanuit een holistisch (antroposofisch) mensbeeld, kent een vierledigheid naar lichaam, leven, ziel en geest. Door de mens in deze vierledigheid, in ‘vier-velden',  te onderzoeken, ontstaat zelfinzicht en zelfsturing.
Je krijgt in deze module inzicht in het vierledig mensbeeld, en in de kracht van de biografie. Je leert biografisch coachen met een basis biografiegesprek en met het ‘vier-velden-traject.
In het oefengroepje wordt dit geoefend. Je bent in dit groepje afwisselend coach, cliënt en waarnemer.  Zo oefen je het coachen, je krijgt zicht op je eigen vierledigheid en op de stappen die je kunt gaan zetten.  Na module I kun je met dit biografiegesprek aan het werk.

 

Module II
Het thema van module II is: de levensloop en levensfasen. Een levensloop kent verschillende fasen. Deze levensfasen kenmerken de algemeen menselijke ontwikkeling en zijn een afspiegeling van kosmische wetmatigheden. Je krijgt inzicht in de individuele patronen en universele wetmatigheden in een levensloop. Je leert specifieke mogelijkheden en kenmerkende hindernissen van iedere fase onderscheiden, waardoor de uniciteit van iemand herkenbaar wordt. Je leert biografisch coachen met het ‘levensfasen-onderzoek. In het oefengroepje onderzoek je je eigen levensloop en oefen je het coachen. Je vergroot je inlevend vermogen, je kennis van de levensloop en je krijgt een nieuwe kijk op je eigen biografie. Na Module II kun je dit biografiegesprek in de praktijk toepassen.

 

Module III
Het thema van module III is: de metamorfose van de ziel.  De ziel kennen we van onze ziele-roerselen, klein-zieligheden en van met ziel en zaligheid. De ziel verbindt binnen en buiten, boven en onder, ik met de wereld. Je krijgt in deze module inzicht in het vermogen van de ziel door het leven heen te rijpen en metamorfoseren. Je ziet de kansen van crises, en mogelijkheden patronen te bewerken. Je leert de ziel, de eigen binnenwereld, de onevenwichtigheden en schaduwkanten en de mogelijkheden tot ontwikkeling kennen. Je leert biografisch coachen met: spiegelingen in levenslijnen en biografisch drieluik. Aan het eind van deze module kun je zien welke  biografiegesprekken passen bij welke individuele vraag.

 

Module IV
Het thema van deze module is: regie in de levensloop. Het Ik van ieder mens kan binnen de vrije ruimte van het levenslot de eigen biografie creëren. Hierdoor vindt ontwikkeling plaats waar de individualiteit in eigenheid groeit. De potentie van het Ik om het leven in eigen hand te nemen, wordt in deze module zichtbaar en beleefbaar door het onderzoek aan een biografie. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden van ontwikkeling van de individualiteit. Je leert hoe je het Ik in de biografie kunt herkennen. Het biografiegesprek waar je in deze module mee leert werken is 'het toekomstonderzoek'.

 

Module I jaargang 2019-2020 is alle vier de jaren op de donderdag
 

Prijs € 2650,00 per Module
Inclusief koffie, thee (biologische) lunch en materiaal.

 

Docenten
Module I Reinke Chavannes en Monique Samwel
Module II Paula Boon m.m.v. Peter Evers 
Module III Leo Beth, Paula Boon, Vera G. Klein en Rosalind Veltman
Module IV Anna Baudoin, Leo Beth, Lieke Deelstra en Vera G. Klein 

 

 

 

 

13

Tijdens het 'autobiografisch schrijven’  kwamen weer allerlei verrassende herinneringen boven. Het bracht me nieuwe inzichten in mijn levensverhaal.

 

De opleiding ‘biografisch coachen’ gaf me inspiratie en voeding, en vooral de ruimte mijn authenticiteit in leven en werk te vinden.

 

'Vind je rode draad'' bracht boeiende inzichten in de levensloop. Het hielp me met meer mildheid terug te kijken op mijn leven. 

 

Het mooie van de biografiek is dat het zich richt op de ontwikkeling die mogelijk is.

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?