Opleiding Biografisch Coachen

Biografisch Coachen is een vierjarige opleiding in biografiek, biografiewerk en de kunst van het goede gesprek. Biografisch coachen kenmerkt zich door een oordeelsvrije attitude, empatisch vermogen, erkennend luisteren en het stellen van ‘goede’ vragen. 

De biografiek is het vakgebied van de biografie of de levensloop en heeft een spiritueel uitgangspunt.Dat wil zeggen dat je biografie je de mogelijkheid geeft om tot groei en zelf- verwerkelijking te komen. Zo wordt de biografie een inwijdingsweg door het leven zelf.

Biografiewerk is de praktische uitwerking. Het geeft zicht op je eigen levensloop, op wat die je gebracht heeft, welke hindernissen je op je weg vond en hoe je, daarmee in het reine komend, de toekomst in gaat.

De gesprekskunst bevordert het ‘goede gesprek’ waarin aandacht is voor de ontmoeting en ruimte voor de wezenlijke vragen.

In een biografiegesprek stelt de biografisch coach de persoonlijke- levens- of zingevingsvraag van de klant centraal en begeleidt die persoon bij het onderzoek in eigen leven, om daar de eigen antwoorden in te vinden.

De opleiding Biografisch Coachen geeft inzicht in de mens, de levensloop en de mogelijkheden tot ontwikkeling in het leven. Biografisch coachen houdt in mensen begeleiden bij het zicht krijgen op hun uniciteit en autonomie. Dit brengt hen meer zelfsturing en het vinden van betekenis en zingeving in het leven.

Doelgroep

De opleiding Biografisch Coachen is geschikt voor wie die met warme belangstelling, open en onderzoekend de levensloop en naar het (eigen) leven wil kijken.
Het programma is bedoeld voor ieder die de biografiek in het huidige werk wil gebruiken. Bovendien is het dé opleiding voor hen die als zelfstandig Biografisch Coach willen werken. 

 

Doel
De opleiding richt zich op het ontwikkelen van de drie aspecten van het biografisch coachen:

 • kennis en inzicht in de biografiek  
 • methodieken voor het biografisch zelfonderzoek
 • attitude en gespreksvaardigheden 

Aan deze doelen wordt gewerkt via een persoonlijke leer- en ervaringsweg waarin zelfreflectie en een innerlijke scholing essentieel zijn. 

 

Werkwijze en werkvormen

Tijdens de opleidingsdagen bieden we een afwissend programma met inleidingen, biografische opdrachten en uitwisseling over inzichten, vondsten en ontdekkingen, kunstzinnige activiteiten,en reflectiemomenten.
We vragen van de studenten een onderzoekende houding en openheid voor nieuwe ervaringen en ideeën en een actieve bijdrage aan het leerproces.

Op de eerste dag van een module wordt er een map verstrekt met lesmateriaal. Dit wordt je portfolio. Je vult deze met aantekeningen die je tijdens de lessen,het werk in de oefengroep en thuisopdrachten maakte.  


Verschillende werkvormen die tijdens de lessen worden gebruikt zijn:

 •                 biografiek lessen door docenten
 •                 korte presentaties door cursisten
 •                 voorbeeldgesprekken
 •                 opdrachten en nabesprekingen
 •                 onderzoek in de eigen levensloop
 •                 interactieve opdrachten
 •                 creatieve manieren van verwerking
 •                 oefeningen voor innerlijke scholing en ontwikkeling
 •                 supervisie en intervisie

Opzet

De totale opleiding duurt vier jaar; ieder jaar één module. 
Module I en II zijn de basisopleiding.
Module III en IV zijn de verdieping. 
Het is mogelijk alleen de basismodulen te volgen of de opleiding tijdelijk te onderbreken.

 

Tijdsstructuur van een module

Een module heeft twaalf opleidingsdagen; 6 dagen voor Kerst en 6 dagen na Kerst. Van mei tot september is het zomerreces, waarin een tussentijdse opdracht wordt gegeven.

Een opleidingsdag is  1 x in de 14 dagen, begint om 10.00 en duurt tot 17.30 uur. De lunch wordt verzorgd.

In de tussenliggende week is er tijd nodig voor zelfstudie, opdrachten en werken in de oefengroep (3 á 4 medestudenten).

 

Oefenen

In de eerste twee jaar van de opleiding worden de biografische gespreksvaardigheden vooral met medestudenten geoefend. Er worden kleine groepen samengesteld die tussen de lesdagen bij elkaar komen. Na iedere module oefen je in de tussen liggende tijd het gesprekstraject dat je in de afgelopen module leerde. Hiervoor vraag je een proefpersoon (van buiten de opleiding)
In het derde en vierde jaar wordt in toeneemde mate met proefpersonen ondersteund door bijeenkomsten in een intervisiegroep.

 

Biografisch proces

Het doel van de opleiding is ook de eigen biografie beter te leren kennen. Dit gebeurt enigszins tijdens de lessen, maar met name in de oefengroep. Daar brengt ieder ook de eigen biografische ervaringen in als 'klant'.  Het is aanbevolen om tijdens de opleiding bij een biografisch coach (in opleiding) ook een eigen biografisch traject te volgen. 

 

Leerproces
Je neemt als student de verantwoordelijkheid voor je eigen leerproces. Je maakt een portfolio (werkmap) met de  theorie van de biografiek. Daarin verzamel je de readers en je aantekeningen van de lessen. Je houdt tevens een leerdossier bij, waarin je reflecteert op je leerervaringen in het biografisch coachen. Daarin formuleer je je  leervragen en leerervaringen waarmee je sturing houdt op je eigen proces. 
Tijdens de lessen wordt aandacht besteed aan de beroepshouding. Ter ondersteuning daarvan worden er oefeningen voor de innerlijke ontwikkeling gegeven die in het dagelijks leven geoefend kunnen worden.
Iedere module sluit je af met een presentatie. Daarin vertel, beschrijf, of maak je op jouw eigen wijze zichtbaar wat voor jou de essentie is van deze module. Aan het einde van iedere module en bij het voldoen aan de certificaateisen, ontvang je een certificaat.
In een halfjaarlijks begeleidingsgesprek kijk je, samen met de docent, naar je proces, voortgang en het resultaat. Hier kunnen eventuele doelgerichte opdrachten of uitdagingen uit voortkomen waarmee je in je ontwikkeling weer verder komt.
De opleiding  Biografisch Coachen sluit je af met de ‘meesterproef’; een biografisch beeld van iemand, je de ontdekkingen in de biografiek en je eindpresentatie:  Ik en het biografiewerk.

 

Inhoud van de modulen
Iedere module duurt een jaar en heeft een eigen thema. Deze thema’s worden op verschillende wijzen aangeboden: inhoudelijk en creatief. Ze worden in beeld gebracht en beleefbaar gemaakt.De aangeboden werkvormen kunnen direct in de praktijk geoefend en gebruikt worden.

 

Module I
Het thema van module I is:  de mens en de biografie. Een mens, bezien vanuit een holistisch (antroposofisch) mensbeeld, kent een vierledigheid naar lichaam, leven, ziel en geest. Door de mens in deze vierledigheid, in ‘vier-velden',  te onderzoeken, ontstaat zelfinzicht en zelfsturing.
Je krijgt in deze module inzicht in het vierledig mensbeeld, en in de kracht van de biografie. Je leert biografisch coachen met een basis biografiegesprek en met het ‘vier-velden-traject.
In het oefengroepje wordt dit geoefend. Je bent in dit groepje afwisselend coach, cliënt en waarnemer.  Zo oefen je het coachen, je krijgt zicht op je eigen vierledigheid en op de stappen die je kunt gaan zetten.  Na module I kun je met dit biografiegesprek aan het werk.

 

Module II
Het thema van module II is: de levensloop en levensfasen. Een levensloop kent verschillende fasen. Deze levensfasen kenmerken de algemeen menselijke ontwikkeling en zijn een afspiegeling van kosmische wetmatigheden. Je krijgt inzicht in de individuele patronen en universele wetmatigheden in een levensloop. Je leert specifieke mogelijkheden en kenmerkende hindernissen van iedere fase onderscheiden, waardoor de uniciteit van iemand herkenbaar wordt. Je leert biografisch coachen met het ‘levensfasen-onderzoek. In het oefengroepje onderzoek je je eigen levensloop en oefen je het coachen. Je vergroot je inlevend vermogen, je kennis van de levensloop en je krijgt een nieuwe kijk op je eigen biografie. Na Module II kun je dit biografiegesprek in de praktijk toepassen.

 

Module III
Het thema van module III is: de metamorfose van de ziel.  De ziel kennen we van onze ziele-roerselen, klein-zieligheden en van met ziel en zaligheid. De ziel verbindt binnen en buiten, boven en onder, ik met de wereld. Je krijgt in deze module inzicht in het vermogen van de ziel door het leven heen te rijpen en metamorfoseren. Je ziet de kansen van crises, en mogelijkheden patronen te bewerken. Je leert de ziel, de eigen binnenwereld, de onevenwichtigheden en schaduwkanten en de mogelijkheden tot ontwikkeling kennen. Je leert biografisch coachen met: spiegelingen in levenslijnen en biografisch drieluik. Aan het eind van deze module kun je zien welke  biografiegesprekken passen bij welke individuele vraag.

 

Module IV
Het thema van deze module is: regie in de levensloop. Het Ik van ieder mens kan binnen de vrije ruimte van het levenslot de eigen biografie creëren. Hierdoor vindt ontwikkeling plaats waar de individualiteit in eigenheid groeit. De potentie van het Ik om het leven in eigen hand te nemen, wordt in deze module zichtbaar en beleefbaar door het onderzoek aan een biografie. Je krijgt inzicht in de mogelijkheden van ontwikkeling van de individualiteit. Je leert hoe je het Ik in de biografie kunt herkennen. Het biografiegesprek waar je in deze module mee leert werken is 'het toekomstonderzoek'.

 

Module I jaargang 2019-2020 is alle vier de jaren op de donderdag
 

Prijs € 2650,00 per Module
Inclusief koffie, thee (biologische) lunch en materiaal.

 

Docenten
Module I Reinke Chavannes en Monique Samwel
Module II Paula Boon m.m.v. Peter Evers 
Module III Leo Beth, Paula Boon, Vera G. Klein en Rosalind Veltman
Module IV Anna Baudoin, Leo Beth, Lieke Deelstra en Vera G. Klein 

 

 

 

 

5

 

De opleiding ‘biografisch coachen’ gaf me inspiratie en voeding. en vooral de ruimte mijn authenticiteit in leven en werk te vinden.

 

Het biografische gesprek dat tijdens de opleidingsdag als voorbeeld werd gevoerd,  gaf me een duidelijk voorbeeld. Ik kon gaan oefenen.

 

Het mooie van de biografiek is dat het zich richt op de ontwikkeling die mogelijk is.

 

 

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

Please enable the javascript to submit this form