Niveau Workshops en cursussen staan open voor alle geïnteresseerden die zich willen scholen (in een aspect) van het biografiewerk en of de levensloopkunde. De opleidingen zijn op HBO niveau en zijn toegankelijk met een HBO diploma of door ervaring gelijkwaardig (beoordeling vindt plaats in het intake gesprek).

 

Aanmelding voor een workshop, cursus, masterclass Aanmelding voor een  workshop, cursus of masterclass kan via de website. Na inschrijving ontvangt de betreffende een bevestigingsmail. Vervolgens sturen wij een factuur die tevens de bevestiging is. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de datum van aanmelding.

 

Afzegging van een workshop of cursus door deelnemer Bij afzegging tot twee weken vóór de eerste cursusdag worden inschrijfkosten (10 % van cursusgeld) in rekening gebracht. Bij afzegging tussen twee weken vóór de eerste cursusdag en de eerste cursusdag wordt 50 % berekend. Na aanvang dient het gehele cursusgeld te worden voldaan, ook in geval van termijnbetalingen.

 

Aanmelding voor de opleiding Biografisch Coachen of Biografische Ouderschapscoach  Aanmelding voor een opleiding geschiedt via de website. Na ontvangst van de aanmelding, krijgt de betreffende een uitnodiging voor een intakegesprek met de opleidingscoördinator. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de verwachtingen en doelstellingen wederzijds verhelderd. De belangrijkste voorwaarde tot deelname is het in staat zijn tot zelfreflectie en zelfsturing. Na afloop van dit intakegesprek wordt een inschrijfformulier verstrekt. Nadat dit inschrijfformulier ingevuld en ondertekend is geretourneerd, wordt door het Instituut voor Biografiek de factuur verzonden, waarmee de aanmelding definitief is. Vanaf de factuurdatum geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

 

Afzegging van opleiding door student Bij annulering na 14 dagen bedenktijd en vóór de eerste opleidingsdag worden administratiekosten (10% van het lesgeld) in rekening gebracht. Is de opleiding eenmaal begonnen, heeft de deelnemer een betalingsverplichting van het volledige gefactureerde bedrag. Bij dwingende overmacht wordt gezocht naar een passende coulance regeling.

De student gaat een commitment aan voor de gehele opleiding waaruit een automatische betalingsverplichting volgt voor elke volgende module, tenzij de student zes weken voor aanvang van de volgende module schriftelijk opzegt.

 

Studiebelasting van de opleidingen  
De studiebelasting van de opleiding Biografisch Coachen bestaat uit 80 contacturen. Daarnaast zijn er ca. 60 uren zelfstudie; oefengesprekken in oefengroepjes en met proefcliënten, opdrachten, literatuur en voorbereidingen.
De studiebelasting van de vervolgopleiding Autobiografisch Schrijfcoach is 36 contacturen en c.a. 30 uur zelfstudie.

 

Modulaire opbouw  Het is niet mogelijk om aan een enkele module of aan modules in een ander volgorde deel te nemen. De vier jaren kunnen wel, indien nodig, tussentijds onderbroken worden. De tussenliggende tijd kan max. twee cursusjaren bedragen. Is de tussentijd langer dan vindt wederom een intakegesprek plaats.

 

Studiemateriaal Tijdens opleiding en/of cursus worden er readers en/of ander studiemateriaal verstrekt. Het intellectueel eigendomsrecht en het copyright hiervan berusten bij het Instituut voor Biografiek. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag ook niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

De literatuurlijst is een opgave van aanbevolen literatuur. Van enkele basisboeken wordt het raadzaam geacht deze aan te schaffen (max. € 50,00 per jaar).

 

Afronding De opleiding Biografisch Coachen wordt per module afgerond en er wordt een deelcertificaat verstrekt aan de student die aan alle opdrachten voldaan heeft. Aan het einde van de opleiding wordt een eindcertificaat verstrekt aan de student die alle deelcertificaten heeft en die voldaan heeft aan de eindopdrachten.

 

Prijsbeleid De prijs van een opleidingsmodule/cursus wordt per jaar vastgesteld. Voor de opleiding geldt dat gedurende de opleidingsjaren alleen een aanpassing gedaan wordt i.v.m. algemene inflatie, of de aanpassing van het programma. Ook worden prijsverhogingen van externe partners doorberekend tot een max. van 6 %.

 

Afzegging bij te weinig deelnemers  Er is een minimum aantal deelnemers nodig om een cursus/opleidingsmodule te kunnen starten. Bij een te laag aantal deelnemers behoudt het Instituut voor Biografiek zich het recht voor de cursus/opleiding af te zeggen. Het Instituut voor Biografiek streeft naar het aanbieden van een alternatief, dit mede in overleg met de deelnemer. Bij afzegging door het Instituut voor Biografiek wordt het al betaalde cursusgeld terugbetaald.

 

Betalingsregelingen  De totale som zal daarbij in ieder geval voor het eind van de cursus, dan wel het cursusjaar, volledig moeten zijn betaald. Voor de opleiding geldt daarbij dat bij in gebreke blijven geen certificaat wordt toegekend.
Vanaf een bedrag van €500 is het mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen. De termijnen verschillen per opleiding/cursus en worden door het Instituut voor Biografiek vastgesteld.
De deelnemer/student waarvoor de (voormalig) werkgever heeft aangeboden de kosten van de cursus/opleiding te betalen, blijft ten ene male zelf aansprakelijk voor de betaling van het uiteindelijke cursusgeld.

 

Wachtlijst Als op het moment van aanmelding de opleiding/cursus is volgeboekt, dan plaatsen wij de aanmelding op een wachtlijst. Daarvan wordt bericht gegeven. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benadert het Instituut voor Biografiek degene die bovenaan de wachtlijst staat.

 

Cursusdata Alle genoemde cursus- en opleidingsdata zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Vertrouwelijkheid Tijdens de lessen, cursussen en workshops wordt een open houding t. a.v. het eigen levensverhaal bevorderd. Dit betekent dat vertrouwelijkheid van het grootste belang is. Het Instituut voor Biografiek behandelt daarom alle informatie en inhoud  door studenten en deelnemers mondeling en/of schriftelijk gegeven met de grootste zorgvuldigheid en verwacht dit ook van de docenten, én van de deelnemers. NB. Vertrouwelijk is: als de deelnemer dit heeft aangegeven of als uit de informatie zelf blijkt dat deze vertrouwelijk is.  

 

Klachtenprocedure Het Instituut voor Biografiek kent een open en informele manier van werken, waardoor klachten en kritiek doorgaans in direct onderling overleg tussen betrokken worden aangepakt en opgelost. Een deelnemer die een klacht heeft, kan zich in eerste instantie tot de betreffende docent wenden. Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, kan een student van de opleiding de klacht aan mevr. Paula Boon (opleidingscoördinator) voorleggen.

Een deelnemer aan een workshop of cursus kan de grief voorleggen aan mevr. Vera G. Klein (directeur). 

Mocht deze samenspraak niet tot een vergelijk leiden, kan de deelnemer de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek, t.a.v. mevr. Janneke Doeksen.

 

Termijn klachtenprocedure  De klacht zal door het bestuur zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht worden behandeld en afgerond. Het bestuur stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal het bestuur de deelnemer hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.

 

Beroep  De deelnemer kan tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan middels een beroepschrift. Hiervoor heeft het Instituut een onafhankelijke Commissie van Beroep, in de persoon van mevr. Carla van Eldik Thieme (mediator). De deelnemer die een beroepsschrift wil indienen, kan dit per mail doen en deze verzenden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor beide partijen.

 

Beroepschrift 
Het beroepschrift houdt in: 
   * naam en adres van de indiener 
   * datum van indiening 
   * omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend. 
   * de gronden van het beroep 

Indienen Indien de deelnemer in beroep wil gaan, dan stuurt de deelnemer een beroepschrift aan de ‘Commissie van Beroep’ van Instituut voor Biografiek, t.a.v. de Commissie van Beroep. Het secretariaat van het Instituut voor Biografiek draagt er zorg voor dat het beroepschrift bij de Commissie van Beroep terecht komt.                                                                        

 

Termijn voor indienen  De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag waarop de maatregel of beslissing door het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek bekend is gemaakt. 

 

Termijn uitspraak beroep  De Commissie voorziet het beroepschrift van een dagstempel. Het dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van beroepsmogelijkheid. De Commissie van Beroep beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

 

Vertrouwelijkheid klachten  Het Instituut voor Biografiek en het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek garanderen de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

 

Registratie Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

 

Download hier de algemene voorwaarden

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

bekijk de laatste nieuwsbrieven