Niveau
Workshops en cursussen staan open voor alle geïnteresseerden die zich willen scholen (in een aspect) van het biografiewerk en of de levensloopkunde.
De opleidingen zijn op HBO niveau en zijn toegankelijk met een HBO diploma of door ervaring gelijkwaardig (beoordeling vindt plaats in het intake gesprek).
Een Masterclass is toegankelijk voor  Biografisch Coaches en studenten, vanaf het derde jaar, van de opleiding Biografisch Coachen.

 

Aanmelding voor een workshop, cursus, masterclass
Aanmelding voor een  workshop, cursus of masterclass kan via de website. Na inschrijving ontvangt de betreffende een bevestigingsmail. Vervolgens sturen wij een factuur die tevens de bevestiging is. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de datum van aanmelding.

 

Annulering van een workshop, cursus, masterclass
Bij annulering door de deelnemer tussen twee weken voor het begin  en de eerste cursusdag wordt 50% van het cursusgeld in rekening gebracht.
Bij annulering na aanvang dient het gehele cursusgeld te worden voldaan. Ook in geval van termijnbetalingen dienen alle termijnen te worden voldaan.

 

Aanmelding voor opleidingen

Aanmelding voor de opleiding kan via de website. Na ontvangst van de aanmelding, krijgt de betreffende een uitnodiging voor een intakegesprek met de opleidingscoördinator. Tijdens dit kennismakingsgesprek worden de verwachtingen en doelstellingen wederzijds verhelderd.
De belangrijkste voorwaarde voor mogelijke deelname is het in staat zijn tot zelfreflectie en zelfsturing.
Na afloop van het intakegesprek wordt een inschrijfformulier verstrekt voor de betreffende opleiding. Nadat het inschrijfformulier ingevuld en ondertekend is terug gestuurd, wordt door het Instituut voor Biografiek de factuur verzonden, waarmee de aanmelding definitief is.  Vanaf de factuurdatum geldt een bedenktermijn van 14 dagen.

 

Studiebelasting van de opleidingen  
De studiebelasting van de opleiding Biografisch Coachen bestaat uit 80 contacturen. Daarnaast zijn er ca. 60 uren zelfstudie; oefengesprekken in oefengroepjes en met proefcliënten, opdrachten, literatuur en voorbereidingen.
De studiebelasting van de vervolgopleiding Autobiografisch Schrijfcoach is 36 contacturen en c.a. 30 uur zelfstudie.

 

Modulaire opbouw

Het is niet mogelijk om een losse module te volgen, of deze een ander volgorde te doen. De vier jaren kunnen wel, indien nodig, tussentijds  onderbroken worden. De tussenliggende tijd kan max. twee cursusjaren bedragen. Is de tussentijd langer dan vindt eerst een intakegesprek plaats.

 

Studiemateriaal  
Tijdens een opleiding worden er readers en/of ander cursusmateriaal verstrekt. Het eigendomsrecht en de copyright hiervan berusten bij het Instituut voor Biografiek. De literatuurlijst is een opgave van aanbevolen literatuur. Van enkele basisboeken wordt het raadzaam geacht deze aan te schaffen (max. € 50,00 per jaar).

 

Afronding

De opleidingen worden per module afgerond en er wordt een deelcertificaat verstrekt aan de student die aan alle opdrachten voldaan heeft. Aan het einde van de opleiding wordt een eindcertificaat verstrekt aan de student die alle deelcertificaten heeft en die voldaan heeft aan de eindopdrachten.

 

Prijsbeleid

De prijs van een opleidingsmodule/cursus  wordt per jaar vastgesteld. Voor de opleiding geldt dat gedurende de opleidingsjaren alleen een aanpassing gedaan wordt i.v.m. algemene inflatie, of de aanpassing van het programma. Ook worden prijsverhogingen van externe partners doorberekend, tot een max. van 6%.

 

Afzegging bij te weinig deelnemers 
Er is een minimum aantal deelnemers nodig om een cursus/opleiding te kunnen geven. Bij een te laag aantal deelnemers behoudt het Instituut voor Biografiek zich het recht voor de cursus/opleiding af te zeggen. Het Instituut voor Biografiek streeft naar het aanbieden van een alternatief, dit mede in overleg met de deelnemer. Bij afzegging door het Instituut voor Biografiek wordt het reeds betaalde cursusgeld terugbetaald.

 

Betalingsregelingen 

De totale som zal daarbij in ieder geval voor het eind van de cursus, dan wel het cursusjaar, volledig moeten zijn betaald. Voor de opleiding geldt daarbij dat bij in gebreke blijven geen certificaat wordt toegekend.
Vanaf een bedrag van €500, 00 is het mogelijk om het cursusgeld in termijnen te betalen. De termijnen verschillen per opleiding/ cursus en worden door het Instituut voor Biografiek vastgesteld.
De deelnemer/ student waarvoor de (voormalig) werkgever heeft aangeboden de kosten van de cursus/opleiding te betalen, blijft ten ene male zelf aansprakelijk voor de betaling van het uiteindelijke cursusgeld.

 

Wachtlijst
Als op het moment van aanmelding de opleiding/cursus is volgeboekt, dan plaatsen wij de aanmelding op een wachtlijst. Daarvan wordt bericht gegeven. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benadert het Instituut voor Biografiek degene die bovenaan de wachtlijst staat.

 

Cursusdata
Alle genoemde cursus- en opleidingsdata zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Vertrouwelijkheid
Tijdens de workshops en lessen wordt een open houding t.o.v. het eigen levensverhaal bevorderd. Dit betekent dat vertrouwelijkheid erg belangrijk is. Het Instituut voor Biografiek behandelt alle informatie en inhoud  door studenten en deelnemers mondeling en/of schriftelijk gegeven met de grootste zorgvuldigheid en verwacht dit ook van de docenten, en van de cursisten/studenten.

 

Klachtenprocedure
Het Instituut voor Biografiek kent een open en informele manier van werken, waardoor klachten en kritiek doorgaans in direct onderling overleg tussen betrokken worden aangepakt en opgelost. Een deelnemer die een klacht heeft, kan zich in eerste instantie tot de betreffende docent wenden. Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, kan een student van de opleiding de klacht aan mw. Paula Boon (opleidingscoördinator) voorleggen.

Een deelnemer aan een workshop, cursus of masterclass kan de grief voorleggen aan mw.Vera G.Klein (directeur).

Mocht deze samenspraak niet tot een vergelijk leiden, kan de deelnemer de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek, t.a.v  mw Janneke. Doeksen.

 

Termijn klachtenprocedure 

De klacht zal door het bestuur zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht worden behandeld en afgerond. Het bestuur  stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal het bestuur de deelnemer hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.

 

Beroep 

De deelnemer kan tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan middels een beroepschrift. Hiervoor heeft het Instituut een onafhankelijke Commissie van Beroep, in de persoon van mw. Carla van Eldik Thieme (mediator). De deelnemer die een beroepsschrift wil indienen, kan dit per mail doen en deze verzenden aan: carla@bureau-in-gesprek.nl
Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor beide partijen.

 

Beroepschrift 
Het beroepschrift houdt in: 
   * naam en adres van de indiener 
   * datum van indiening 
   * omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend. 
   * de gronden van het beroep 

 

Termijn voor indienen 

De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag waarop de maatregel of beslissing door het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek bekend werd gemaakt. 

 

Termijn uitspraak beroep 

De Commissie van Beroep voorziet het beroepschrift van een dagstempel. Het dagstempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van beroepsmogelijkheid. De Commissie van Beroep beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

 

Vertrouwelijkheid klachten 

Het Instituut voor Biografiek en het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek garanderen de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

 

Bewaartermijn  

Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

Download hier de algemene voorwaarden