Niveau  Het aanbod van het Instituut voor Biografiek staat open voor alle geïnteresseerden die zich willen scholen (in een aspect) van het biografiewerk. De opleidingen zijn op HBO niveau en zijn toegankelijk met een HBO diploma of door ervaring gelijkwaardig, (te overleggen in een informatiegesprek).

 

Aanmelding voor een module of workshop geschiedt via de website. Na inschrijving ontvangt de betreffende een bevestigingsmail. Vervolgens sturen wij een factuur die tevens de bevestiging is. Er geldt een bedenktermijn van 14 dagen vanaf de datum van aanmelding.

 

Afzegging van een module of workshop  Bij afzegging tot twee weken vóór de eerste lesdag worden inschrijfkosten (10 % van het in de factuur genoemde bedrag) in rekening gebracht. Bij afzegging tussen twee weken vóór de eerste lesdag en de eerste lesdag wordt 50 % berekend. Na aanvang van de workshop of module dient het gehele bedrag te worden voldaan, ook in geval van termijnbetalingen. De deelnemer heeft dan een betalingsverplichting van het volledige gefactureerde bedrag. Bij dwingende overmacht wordt gezocht naar een passende coulance regeling.

 

Inschrijving voor de opleidingen Biografisch Coachen geschiedt via de website. Na ontvangst van de inschrijving, krijgt de betreffende een uitnodiging voor een informatiegesprek met de dagelijks leiding. Tijdens dit gesprek worden de verwachtingen en doelstellingen wederzijds verhelderd. De belangrijkste voorwaarde tot deelname is het in staat zijn tot zelfreflectie en zelfsturing.

 

Studiebelasting van de modules  Iedere module heeft een ander aantal lesdagen, je dient rekening te houden met zelfstudie-uren tussen de lesdagen in, voor zelfstudie en werken in oefengroepen. Dit is ongeveer een halve dag tussen alle lesdagen in. Bij aanvang van de module zal de docent de inhoud hiervan toelichten.

 

Modulaire opbouw  Door de modulaire opbouw is het mogelijk zelf te kiezen welke modules je wanneer volgt. Desalniettemin is het raadzaam voor degene die Biografisch Coach wil worden om na de basismodule de kernmodules te volgen, en daarna keuzes te maken voor verdiepingsmodules.

 

Studiemateriaal  Tijdens opleidingen en modules worden er readers en/of ander studiemateriaal verstrekt. Het intellectueel eigendomsrecht en het copyright hiervan berusten bij het Instituut voor Biografiek. De gebruikte en uitgegeven materialen mogen niet worden vermenigvuldigd, niet worden vervreemd van de eigenaar of de naam van de eigenaar en niet uit het verband worden gehaald. Het mag ook niet worden gebruik als lesmateriaal zonder toestemming van het instituut.

De literatuurlijst is een opgave van aanbevolen literatuur. Van enkele basisboeken wordt het raadzaam geacht deze aan te schaffen (max. € 50,- per module).

 

Afronding  De opleiding Biografisch Coachen of Ouderschapscoach of Autobiografisch schrijfcoach wordt per module afgerond. Er wordt een deelcertificaat verstrekt aan de student die aan alle opdrachten voldaan heeft. Aan het einde van de opleiding wordt een eindcertificaat verstrekt aan de student die alle deelcertificaten heeft en die voldaan heeft aan de eindopdrachten.

 

Prijsbeleid  De prijs van een opleidingsmodule/workshop wordt per jaar vastgesteld. Wordt dezelfde module een jaar later weer aangeboden, dan kunnen aanpassingen plaatsvinden i.v.m. algemene inflatie, of de aanpassing van het programma. Ook worden prijsverhogingen van externe partners doorberekend tot een max. van 6 %.

 

Afzegging bij te weinig deelnemers  Er is een minimum aantal deelnemers nodig om een workshop of module te kunnen starten. Bij een te laag aantal deelnemers behoudt het Instituut voor Biografiek zich het recht voor de workshop of module af te zeggen. Het Instituut voor Biografiek streeft naar het aanbieden van een alternatief, dit mede in overleg met de deelnemer. Bij afzegging door het Instituut voor Biografiek wordt het al betaalde gefactureerde bedrag gerestitueerd.

 

Betalingsregelingen  De totale som van het factuurbedrag dient vóór het eind van de module volledig te zijn betaald. Vanaf een bedrag van €500 is het mogelijk om het factuurbedrag in termijnen te betalen. De termijnen verschillen per module en worden door het Instituut voor Biografiek vastgesteld.
De deelnemer waarvoor de (voormalig) werkgever heeft aangeboden de kosten van de module te betalen, blijft ten ene malen zelf aansprakelijk voor de betaling van het uiteindelijke factuurbedrag.

 

Wachtlijst  Als op het moment van aanmelding de workshop of module is volgeboekt, dan plaatsen wij de aanmelding op een wachtlijst. Daarvan wordt bericht gegeven. Mocht er een plaats vrijkomen, dan benadert het Instituut voor Biografiek degene die bovenaan de wachtlijst staat.

 

Lesdata  Alle genoemde data voor workshops en modules zijn onder voorbehoud van wijzigingen.

 

Vertrouwelijkheid  Tijdens alle modules en workshops wordt een open houding t. a.v. het eigen levensverhaal bevorderd. Dit betekent dat vertrouwelijkheid van het grootste belang is. Het Instituut voor Biografiek behandelt daarom alle informatie en inhoud door studenten en deelnemers mondeling en/of schriftelijk gegeven met de grootste zorgvuldigheid en verwacht dit ook van de docenten, én van de deelnemers. NB. Vertrouwelijk is: als de deelnemer dit heeft aangegeven of als uit de informatie zelf blijkt dat deze vertrouwelijk is. 

 

Klachtenprocedure  Het Instituut voor Biografiek kent een open en informele manier van werken, waardoor klachten en kritiek doorgaans in direct onderling overleg tussen betrokken worden aangepakt en opgelost. Een deelnemer die een klacht heeft, kan zich in eerste instantie tot de betreffende docent wenden. Indien dit contact niet tot een oplossing leidt, kan een deelnemer van de opleiding de klacht aan mevr. Paula Boon (dagelijkse leiding) voorleggen.

Een deelnemer aan een workshop of module kan de grief voorleggen aan de dagelijkse leiding.

Mocht deze samenspraak niet tot een vergelijk leiden, kan de deelnemer de klacht schriftelijk indienen bij het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek, t.a.v. mevr. Janneke Doeksen.

 

Termijn klachtenprocedure  De klacht zal door het bestuur zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van de klacht worden behandeld en afgerond. Het bestuur stelt een onderzoek in alvorens te beslissen. Duurt de behandeling langer dan vier weken dan zal het bestuur de deelnemer hiervan schriftelijk, met redenen omkleed, mededelen waarom er meer tijd voor een beslissing noodzakelijk is. Tevens zal een indicatie worden gegeven wanneer er een uitspraak te verwachten is.

 

Beroep  De deelnemer kan tegen de beslissing van het bestuur in beroep gaan middels een beroepschrift. Hiervoor heeft het Instituut een onafhankelijke Commissie van Beroep, in de persoon van mevr. Carla van Eldik Thieme (mediator). De deelnemer die een beroepsschrift wil indienen, kan dit per mail doen en deze verzenden aan: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.
Het oordeel van de beroepsinstantie is bindend voor beide partijen.

 

Beroepschrift 
Het beroepschrift houdt in: 
   * naam en adres van de indiener 
   * datum van indiening 
   * omschrijving van de maatregel of beslissing waartegen beroep wordt ingediend. 
   * de gronden van het beroep

 

Indienen Indien de deelnemer in beroep wil gaan, dan stuurt de deelnemer een beroepschrift aan de ‘Commissie van Beroep’ van Instituut voor Biografiek, t.a.v. de Commissie van Beroep. Het secretariaat van het Instituut voor Biografiek draagt er zorg voor dat het beroepschrift bij de Commissie van Beroep terecht komt.                                                                                               

Termijn voor indienen  De termijn voor het indienen van een beroepschrift bedraagt twee werkweken. De termijn vangt aan op de dag waarop de maatregel of beslissing door het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek bekend is gemaakt.                                                                                                                                                                                          

Termijn uitspraak beroep  De Commissie voorziet het beroepschrift van een dag-stempel. Het dag-stempel toont de datum waarop het beroep is ingediend en is doorslaggevend bij de vaststelling van de termijnen van beroepsmogelijkheid. De Commissie van Beroep beslist zo mogelijk binnen vier werkweken na indiening van het beroep. De commissie stelt een onderzoek in alvorens te beslissen.

                                                                                                                                      

Vertrouwelijkheid klachten  Het Instituut voor Biografiek en het bestuur van de Stichting ter Bevordering van de Biografiek garanderen de deelnemer dat elke klacht zorgvuldig en met in achtneming van de privacy van de deelnemer zal worden behandeld.

                                                                                                                                                                                              

Registratie   Klachten en de wijze van afhandeling worden geregistreerd en voor de duur van 1 jaar bewaard.

 

Download hier de algemene voorwaarden

Nieuwsbrief ontvangen?

Enkele keren per jaar sturen we informatie over en rondom levensloopkunde. Wil je deze nieuwsbrief ook ontvangen?

bekijk de laatste nieuwsbrieven